جمعه 09 August 1393
کمينه
Text/HTML

 تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری

تاریخ تصویب:1389/4/13                مرجع تصویب:مجلس شورای اسلامی

متن قانونی: تبصره 5 ماده واحده: تبصره5 ـ وزارت نيرو مكلف‌است جهت رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و قانون توزيع عادلانه آب مصوب1361، در هر استان كميسيوني تحت‌عنوان « كميسيون رسيدگي به امور آبهاي زيرزميني» مركب از يك نفر قاضي با حكم رئيس قوه قضائيه، يك نفر نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان با حكم رئيس سازمان و يك نفر نماينده شركت آب منطقه‌اي استان با حكم مديرعامل شركت تشكيل دهد و نسبت به بررسي پرونده‌هاي شكايات اشخاص عليه دولت اقدام نمايد. رأي لازم توسط قاضي عضو كميسيون صادر مي‌گردد.
احكام صادره مذكور ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري مي‌باشد.از تاريخ تصويب اين قانون، كليه دعاوي اشخاص عليه دولت مطروحه در محاكم عمومي براي اتخاذ تصميم به اين كميسيونها احاله خواهدشد.دبيرخانه اين كميسيون در شركتهاي آب منطقه‌اي مستقر مي‌باشد.

ترکیب اعضاء کمیسیون/ هیأت:عیناً در متن قانونی تکرار شده است.

بخشنامه تفویضی دارد:الف ) شماره و تاریخ بخشنامه تفویضی : 9000/16491/100-91/5/8
ب) مرجع صدور بخشنامه: حضرت آیت الله لاریجانی- ریاست محترم قوه قضائیه