ماده 140 ، برنامه، سوم ،توسعه ،اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگی آيين نامه اجرايي ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامي ايران > امور نمایندگان قوه قضاییه
 
 
دوشنبه 06 November 1393
مشاهده خبر
تاریخ: يکشنبه 17 دی 1391 نظرات: 0 نظر نمایش: 486 مرتبه تعداد امتیاز: 0   
آيين نامه اجرايي ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامي ايران

     آيين نامه اجرايي ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامي ايران

 
‌هيات وزيران در جلسه مورخ 30/5/1379 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي (‌موضوع نامه شماره 1.41.9897 مورخ 23/4/1379) و به استناد بند (4) ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و ‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379 - آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را بشرح زير تصويب نمود:
 
‌ماده 1 -
بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است در طول برنامه سوم توسعه براي كليه روستاهاي بالاي دويست (200) خانوار و ‌مراكز دهستانها و مراكز بخش روستايي نقشه تفكيكي وضع موجود بافت مسكوني روستا را به ترتيب اولويت به شرح زير تهيه و به اداره ‌ثبت اسناد و املاكي كه روستا در محدوده عمل آن قرار دارد، ارسال نمايد:
‌الف - نقشه بايد حاوي طول ابعاد، مساحت نوع ملك قطعات و مشخصات متصرفين باشد.
ب - نقشه بايد به دوگونه تهيه شود:
1 ـ نقشه كلي بافت مسكوني روستا با مقياس مناسب حاوي مراتب بالا
2 ـ نقشه هر قطعه به صورت جداگانه با مقياس مناسب حاوي اطلاعات فوق
‌نقشه هاي مذكور بايد به امضاي نماينده بنياد مسكن انقلاب اسلامي و اعضا شوراي اسلامي روستا برسد.
ج - چنانچه روستا داراي طرح جامع يا هادي باشد نقشه مي‌بايست با تبعيت از آن تهيه گردد.
‌د - نقشه تهيه شده، نيازي به تاييد مراجع دولتي ندارد.
‌ماده 2 ـ
بنياد مسكن انقلاب اسلامي حداقل بيست (20) روز قبل از شروع عمليات نقشه برداري تاريخ نقشه برداري را از طريق آگهي ‌در نشريه محلي و الصاق آن در معابر روستا به اطلاع اهالي مي‌رساند. شوراي اسلامي روستا مكلف به همكاري و ارايه اطلاعات لازم و امضا ‌ذيل نقشه مي‌باشد.
‌تبصره - عدم همكاري و عدم امضاي نقشه از سوي شوراي اسلامي روستا مانع انجام كار نخواهد بود.
‌ماده 3 -
بنياد مسكن انقلاب اسلامي نقشه تهيه شده را ضمن معرفي نماينده كتباً به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال مي‌نمايد، ‌نماينده بنياد مسكن انقلاب اسلامي به نمايندگي از سوي روستاييان تا مرحله صدور سند مالكيت موضوع را پي گيري نمايد.
 
‌ماده 4 -
اداره ثبت اسناد و املاك محل پس از وصول نقشه هر روستا موضوع را به نماينده و نقشه بردار ثبت ارجاع مي‌دهد تا به ‌اتفاق نماينده بنياد مسكن انقلاب اسلامي حداكثر ظرف دو ماه نسبت به تنظيم صورتمجلس تفكيكي حاوي حدود مساحت قطعات نوع ‌ملك و مشخصات و نحوه تصرفات اقدام نموده و به امضاي نماينده و نقشه بردار ثبت و نماينده بنياد مسكن انقلاب اسلامي برسد.
‌تبصره - در صورتيكه نقشه با محل داراي اختلاف باشد اصلاحات لازم در نقشه قيد و بعداً سوابق توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي اصلاح مي‌گردد و‌اگر نقشه با محل داراي اختلاف فاحش باشد نقشه جهت اصلاح به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اعاده مي‌گردد.
‌ماده 5 -
در صورتي كه طبق نقشه ارايه شده تعدادي از قطعات در طرح تعريض معابر قرار گيرد حدود و مساحت باقي مانده با قيد ‌مساحت مقداري كه در تعريض قرارداد در صورتمجلس تفكيكي درج خواهد شد.
‌ماده 6 -
در صورتي كه محدوده مورد عمل داراي تحديد حدود باشد اداره ثبت اسناد و املاك بر اساس صورتجلسه تفكيكي تنظيمي ‌نسبت به صدور سند مالكيت به نام متصرفيني كه طبق سوابق ثبتي داراي مدارك دال بر مالكيت اعم از مشاعي يا مفروزي باشند اقدام ‌مي‌نمايد و نسبت به ساير موارد مراتب را به هيات موضوع بند (2) ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه ارجاع مي‌دهد.
‌تبصره - اعتراضات نسبت به اصل و حدود موجود در پرونده هاي ثبتي مانع صدور سند مالكيت نخواهد بود.
‌ماده 7 -
در هر واحد ثبتي هياتي مركب از مدير كل ثبت استان و رييس بنياد مسكن استان و يا نمايندگان آنها و يكي از قضات ‌دادگستري به انتخاب رييس قوه قضاييه تشكيل و به ارجاعات ثبت در خارج از وقت اداري رسيدگي و راي مقتضي صادر مي‌نمايد.
‌تبصره 1 - دبيرخانه اين هيات و همچنين محل تشكيل جلسات در اداره ثبت اسناد و املاك محل خواهد بود.
‌تبصره 2 - دبير هيات از بين كاركنان ثبت اسناد و املاك محل توسط مدير كل ثبت استان انتخاب و منصوب مي‌گردد.
‌تبصره 3 - دبير هيات مكلف است آراي صادره را در دفتر ثبت آرا به ترتيب تاريخ، ثبت و آمار آرا و اسناد مالكيت صادره را در پايان ‌هر ماه به اداره كل امور املاك سازمان ثبت و بنياد مسكن انقلاب اسلامي مركز ارسال نمايد.
‌ماده 8 -
در صورتي كه معلوم شود در آراي صادره هياتها به علت سهو قلم، مطلبي ساقط، يا اشتباه بيني رخ داده، يا در مباني مستند ‌راي اشتباهي پيش آمده باشد، چنانچه راي اجرا نشده باشد هيات پس از بررسي راي اصلاحي صادر مي‌نمايد در اين صورت دبير هيات ‌مكلف است مفاد راي اصلاحي را در دفتر آرا ثبت نموده و شماره و تاريخ آن را در ملاحظات راي قبلي قيد و به امضاي اعضاي هيات ‌رسانده و به واحد ثبتي ابلاغ نمايد. در صورتي كه راي اجرا شده باشد مراتب اشتباه به هيات نظارت ثبت استان گزارش مي‌شود.
‌تبصره - مرجع تجديد نظر نسبت به تصميمات هياتها و آراي هيات نظارت، شوراي عالي ثبت مي‌باشد.
‌ماده 9 -
هيات موضوع ماده (7) اين آيين‌نامه نسبت به ارجاعات ثبت به شرح زير رسيدگي و اقدام مي‌نمايد:
‌الف - در صورتي كه براي محدوده مورد عمل درخواست ثبت نشده و يا تحديد حدود به عمل نيامده باشد راي به تحديد حدود قطعات ‌به نام متصرفين صادر مي‌گردد تا با انتشار آگهي الصاقي در محل و تعيين شماره فرعي در صورت لزوم نسبت به تحديد حدود قطعات و ‌صدور سند مالكيت اقدام گردد.
ب - در صورتي كه متصرف طبق سوابق ثبتي داراي مدرك دال بر مالكيت نباشد و يا در تصرف يا مالكيت و يا حدود اختلاف باشد ‌موضوع به دو نفر كارشناسان امور ثبتي و نقشه بردار اداره ثبت اسناد و املاك و يك نفر كارشناس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و نماينده ‌بنياد مسكن ارجاع مي‌گردد تا با تحقيقات محلي و ملاحظه مدارك نسبت به موضوع رسيدگي و نظريه مستدل خود را به هيات اعلام ‌نمايند. هيات پس از وصول نظريه كارشناسي با توجه به جميع جهات راي مقتضي صادر مي‌نمايد. راي صادره به ذي نفع يا طرفين حسب ‌مورد ابلاغ مي‌گردد تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مدت بيست (20) روز از تاريخ ابلاغ نسبت به اجراي آن اقدام شود.
‌تبصره - نماينده بنياد مسكن انقلاب اسلامي بايد جهت اداي توضيحات در محل حضور داشته باشد.
ج - در صورت وصول اعتراض در مهلت مقرر معترض به دادگاه محل وقوع ملك هدايت مي‌گردد تا دادگاه خارج از نوبت به موضوع ‌رسيدگي نمايد. معترض بايد ظرف بيست (20) روز دادخواست خود را به دادگاه تقديم و گواهي طرح دعوي به ثبت محل ارايه دهد در غير ‌اين صورت راي به مرحله اجرا در خواهد آمد.
‌د - در صورتي كه عرصه متصرفي موقوفه باشد و متصرف داراي اجاره نامه از متولي يا اداره اوقاف باشد سند مالكيت اعيان به نام او ‌صادر و در غير اين صورت مراتب به متولي يا اداره اوقاف حسب مورد اعلام تا پس از تنظيم اجاره نامه مجوز صدور سند مالكيت اعيان ‌صادر گردد.
ه- در صورتي كه عرصه متصرفي متعلق به دولت يا سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اشخاص حقيقي و حقوقي باشد با ‌دعوت از نماينده دستگاه صاحب عرصه يا اشخاص مذكور به موضوع رسيدگي و راي مقتضي صادر مي‌گردد.
‌و - چنانچه نسبت به حدود ملك در پرونده ثبتي اعتراضي از قبل وجود داشته و محدود مورد عمل در محل مورد اعتراض نباشد اين ‌اعتراض در رابطه با اجراي اين آيين‌نامه مؤثر نيست ولي اگر محدوده مورد عمل در محل مورد اعتراض قرار گرفته باشد مراتب كتباً" يا به ‌وسيله يك نوبت درج در يكي از جرايد محلي به معترض ابلاغ مي‌شود تا ظرف بيست (20) روز دادخواست خود را به دادگاه محل تقديم و ‌گواهي طرح دعوي به اداره ثبت محل ارايه دهد در غير اين صورت اعتراض مذكور مؤثر نخواهد بود.
‌ز - در صورتي كه نشاني مالك معلوم نباشد وقت رسيدگي به وسيله درج در يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهي و از مالك يا ذي الحقوق ‌جهت شركت در جلسه دعوت به عمل مي‌آيد. در صورت عدم مراجعه راي بر صدور سند مالكيت به نام متصرف صادر و مراتب مجدداً ‌آگهي مي‌شود تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست (20) روز از تاريخ انتشار آگهي سند مالكيت به نام متصرف صادر شود و در ‌صورت وصول اعتراض مطابق بند (3) عمل مي‌گردد.
ح - در روستاهايي كه مشمول مقررات اصلاحات ارضي شده و عرصه بافت مسكوني آن جز محدوده اراضي زارعين مي‌باشد در صورتي ‌كه درخواست ثبتي نشده باشد هيات راي به صدور سند مالكيت مورد تصرف را به استناد صورت جلسه تفكيكي به نام متصرف بدون ‌انتشار آگهي نوبتي و تحديدي صادر مي‌نمايد.
‌ماده 10 -
چنانچه در حين انجام عمليات روستاي مورد عمل به شهر تبديل شود اقدامات مطابق اين آيين‌نامه ادامه خواهد يافت.
‌ماده 11 -
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است مقدمات معرفي اعضاي قضايي و ثبتي و دبير هياتهاي موضوع اين ‌آيين‌نامه را فراهم آورد. همچنين دفتر مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است ترتيب معرفي اعضاي بنياد مسكن انقلاب اسلامي ‌را فراهم آورد.
‌ماده 12 -
دبير هيات هر واحد ثبتي موظف است پس از معرفي اعضاي هيات، در مدت بيست (20) روز نسبت به دعوت و تشكيل ‌اولين جلسه هيات اقدام و مراتب را جهت اطلاع به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفتر مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي اعلام دارد.
‌ماده 13 -
جلسات هياتها در خارج از وقت اداري حسب مورد در هر ماه از چهار (4) جلسه تا دوازده (12) جلسه تشكيل مي‌گردد.
‌ماده 14 -
به منظور نظارت بر نحوه اجراي ماده(140) قانون برنامه سوم توسعه و آيين‌نامه اجرايي آن هياتي مركب از دو نفر (‌نمايندگان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفتر مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي) به انتخاب رؤساي سازمانهاي ياد شده در تهران ‌تشكيل مي‌گردد، هيات مذكور ضمن نظارت و پيگيري موضوعات مربوط حسب مورد مي‌تواند نسبت به اعزام گروه يا گروههاي بازرسي ‌اقدام نمايد.
‌ماده 15 -
‌چنانچه در اجراي تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه اقداماتي انجام شده باشد ادامه عمليات مطابق اين آيين‌نامه خواهد بود.
‌ماده 16 -
هزينه تهيه نقشه تفكيكي مطابق تعرفه اي خواهد بود كه همه ساله بنا پيشنهاد بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان ‌مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
‌ماده 17 -
هزينه‌هاي كارشناسي و هيات حل اختلاف و هيات منتخب مركز و بازرسان اعزامي و ساير هزينه‌ها براي هر جلد سند ‌مالكيت كه هر سال با پيشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفتر مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي به تصويب هيات ‌وزيران مي‌رسد، از مالك اخذ و به حساب مخصوصي كه به همين منظور افتتاح مي‌شود واريز و در پايان هر ماه با امضاي رييس ثبت و ذي ‌حساب يا عامل ذي حساب پرداخت مي‌شود.
‌تبصره 1 - مبلغ مذكور براي سال 1379 شصت هزار (000‌ر60) ريال تعيين مي‌گردد.
‌تبصره 2 - نحوه و ميزان وجوه پرداختي از محل مبلغ مقرر در اين ماده طبق دستورالعملي است كه به تصويب رييس سازمان ثبت ‌اسناد و املاك كشور خواهد رسيد.
‌ماده 18 -
مشمولين ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه از پرداخت حقوق ثبتي و هزينه تفكيك معاف مي‌باشند ولي نقل و ‌انتقالات بعدي شامل اين معافيت نخواهد بود.
‌ماده 19 -
خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (‌ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هر گونه هزينه و ماليات و عوارض ‌ناشي از اجراي ماده (140) قانون برنامه توسعه معاف مي‌باشند.
‌ماده 20 -
چنانچه براي بعضي از قطعات واقع در محدوده عمل قبلاً سند مالكيت مفروزي صادر شده باشد مالكين آن از شمول اين ‌قانون مستثنا هستند.
‌ماده 21 -
رسيدگي به تقاضاهاي موضوع مواد (147) و (148) اصلاحي قانون ثبت در خصوص املاك واقع در بافت مسكوني ‌روستاهاي مشمول ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه كه هر سال توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي مشخص و به واحدهاي ثبتي ‌ذي‌ربط اعلام مي‌گردد براي آن سال ممنوع مي‌باشد اين اعلام در مورد هر روستا فقط براي يكبار به عمل خواهد آمد. در مواردي كه ‌متقاضي دلايلي دال بر فوريت يا ضرورت اخذ سند مالكيت مورد تقاضا داشته باشد با تصويب رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ‌رسيدگي به تقاضا بلامانع مي‌باشد.
‌تبصره - چنانچه ظرف مدت يك سال اقدامات بنياد مسكن انقلاب اسلامي در خصوص نقشه برداري و تسليم به ثبت محل در ‌مورد هر يك از روستاهاي اعلامي انجام نپذيرد، اعلام مجدد آن مانع از پذيرش تقاضاي موضوع مواد (147) و (148) نخواهد شد.
‌ماده 22 ـ (الحاقی 31/12/1379)
‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است براساس تعرفه‌هاي زير، هزينه تهيه نقشه‌هاي تفكيكي و تحديد حدود و مقدمات صدور اسناد‌مالكيت را از مالك يا مالكان دريافت كند:
‌الف ـ عرصه موجود در محدوده بافت مسكوني روستايي تا دويست (200) متر مربع براي هر پلاك ثبتي به طور مقطوع، مبلغ هفتاد هزار (70.000)‌ريال.
ب ـ عرصه موجود در محدوده بافت مسكوني روستايي بيشتر از دويست (200) متر مربع تا هزار (1000) متر مربع، به ازاي هر متر مربع مازاد بر‌دويست (200) متر مربع، دويست و پنجاه (250) ريال.
ج ـ عرصه موجود در محدوده بافت مسكوني روستايي بيشتر از هزار (1000) متر مربع به ازاي هر متر مربع مازاد بر هزار (1000) متر مربع پنجاه(50) ريال.
[امضاء]
‌حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور
 
کد: 43282
گروه: قوانین
نویسنده خبر: مدیر امور نمایندگان قوه قضاییه