ورود   |  English
دوشنبه 13 اردیبهشت 1395

حداقل

نهادهای شبه قضائی

آرمان توسعه قضایی دست یابی به عدالت و اثر بخشی و رضایت مندی مردم است.توسعه قضایی با محوریت تغییرات مثبت و دستیابی به عدالت و کار آمدی نظام قضایی شکل می گیرد، از محورهای اساسی توسعه قضایی توسعه نهادهای شبه قضایی است که در تحقق اهداف نقش به سزایی دارد.
کمیسیون های موجود در ادارات(دادگاههای تخصصی اداری) از جمله این نهادهاست که کار رسیدگی به برخی پرونده هایی که در صلاحیت آن ها تعریف شده است را بر عهده دارند. هزینه دادرسی کمتر نسبت به دادگستری، رسیدگی تخصصی و سرعت عمل بیشتر در رسیدگی به پرونده ها به دلیل حجم کمتر ورودی دعاوی، از مزایای رسیدگی پرونده در این نهادهاست. آرای صادر شده در این نهادها از ضمانت اجرایی برخوردار هستند همچنین واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی در دادسراها و دادگستری ها آماده اند با دادن مشاوره رایگان، این گونه نهادها را با توجه به نوع پرونده، به مردم معرفی کنند.در صورت ارجاع پرونده های مرتبط به نهادهای شبه قضایی، تا حدود زیادی از حجم پرونده های ورودی به دادگستری ها کاسته خواهد شد و همین امر منجر به تسریع در فرآیند رسیدگی و تامین فرصت بیشتری برای بررسی دعاوی مهم را فراهم خواهد کرد.
حداقل
عکس ویژه